Izvršni odbor

Prof. dr. sc. Vesna Zechner-Krpan, predsjednica

Vesna Zechner-Krpan rođena je 1965. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska. Akademske titule dipl. ing., mr. sc. i dr. sc. iz Biokemijskog inženjerstva stekla je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Habilitirala je 1998. godine u području tehnologije životinjske stanične kulture u Laboratoriju za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju slada i piva, Zavoda za biokemijsko inženjerstvo, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Od tada radi u istom Laboratoriju, a od 2011. godine kao redovita profesorica. Predavač je na preddiplomskom studiju “Biotehnologija”, diplomskim studijima “Bioprocesno inženjerstvo” i “Molekularna biotehnologija” te poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju “Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo”. Sudjelovala je u istraživanjima na više domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata, mentor je studentima na dodiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima koji se izvode na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Podučje njezinog znanstvenog interesa su: tehnologija stanične kulture; toksikologija; hormonalna reprodukcija; biokemijsko inženjerstvo i industrijska mikrobiologija; fiziologija industrijskih mikroorganizama, posebno kvasca; izolacija, pročišćavanje i karakterizacija aktivnih spojeva iz kvaščevih stanica; razvoj i primjena analitičkih metoda u tehnologiji vina; predtretman sirovina u proizvodnji biokemikalija. Dio rezultata objavila je u znanstvenim radovima i sudjelovala je na mnogim nacionalnim i međunarodnim znanstvenim skupovima. U Hrvatskom društva za biotehnologiju obnašala je funkciju rizničarke i dopredsjednice u nekoliko mandata, a od 2012.-2016. godine bila je i predsjednica društva.

 

Josip Pivac, mag. ing. bioproc. inž., dopredsjednik

Josip Pivac rođen je 22. siječnja 1964. godine u Ljubuškom, Bosna i Hercegovina, gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. 1983. godine upisuje Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, kojeg završava 1988. godine stjecanjem akademske titule diplomirani inženjer Biokemijskog inženjerstva. Od 1989. godine do danas radi u Belupu, lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica. Od 1989 – 1995 zaposlen je kao tehnolog u istraživanju i razvoju sinteze lijekova, od 1995 – 1996 kao stručno-komercijalni suradnik za dezinficijense (prodaja i marketing), od 1996 – 2000 kao voditelj programa sredstava za dezinfekciju, a od 2001 – do danas kao koordinator promocije. Svakodnevni radi u MS Office, posebno Word, Excel i PowerPoint, ima i dostatno znanje u korištenju Adobe Ilustartor, CorelDraw, Corel PHOTO-PAINT te Adobe Photoshop. Aktivno se služi engleskim jezikom, te pasivno njemačkim i francuskim jezikom.

 

 

 

 

 

Prof. dr. sc. Anita Slavica, dopredsjednica

Anita Slavica rođena je 1970. godine u Šibeniku, Republika Hrvatska. Akademske titule dipl. ing. i mr. sc. iz Biokemijskog inženjerstva stekla je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svoj doktorski rad iz područja Tehničke kemije izradila je i obranila pri Tehničkom sveučilištu u Grazu. Habilitirala je 2006. godine u području Fiziologije industrijskih mikroorganizama u Zavodu za biokemijsko inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2011. godine radi kao izvanredna profesorica, a od 2017. godine kao redovita profesorica u Laboratoriju za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju slada i piva. Predavač je na preddiplomskom studijskom programu “Biotehnologija”, poslijediplomskim studijskim programima “Bioprocesno inženjerstvo” i “Molekularna biotehnologija” kao i na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju “Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam”. Sudjelovala je u istraživanjima na više domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata, mentor je studentima studijskih programa koji se izvode na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu. Njezina istraživanja fokusirana su na: razvoj i primjenu analitičkih metoda kojima se mogu pratiti održivi bioprocesi za proizvodnju biokemikalija; ekspresija,  pročišćavanje i karakterizacija proteina; enzimska kinetika; biokemijsko inženjerstvo i industrijska mikrobiologija; transfer tehnologije i prava intelektualnog vlasništva.

 

Prof. dr. sc. Ivana Radojčić Redovniković, rizničarka

rođena je 1977. godine u Beogradu.  Diplomirala je Biokemijsko inženjerstvo (2001.) na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a na istoimenom fakultetu stekla je titulu doktora znanosti iz područja Biotehnologije (2007.). Habilitirala je 2009. god. u području Biokatalize u Zavodu za biokemijsko inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2017. godine radi kao redovita profesorica u Laboratoriju za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije. Predaje na preddiplomskom studiju “Biotehnologije“, “Prehrambena tehnologije” i “Nutricionizam” te diplomskim studijskim programima “Bioprocesno inženjerstvo” i  “Molekularna biotehnologija”, kao i na sveučilišnom doktorskom studiju “Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam”. Trenutno je voditeljica jednog HRZZ projekta te dva bilateralna projekta s Kinom i Austrijom, a sudjelovala je i na više domaćih znanstvenih i tehnologijskih projekata. Mentor je studentima studijskih programa koji se izvode na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu. Područje znanstveno-istraživačke djelatnosti prof. dr. sc. Ivane Radojčić Redovniković vezano je za biljne biološki aktivne spojeve, mogućnosti uporabe biljaka za fitoremedijaciju teških metala iz tla te za zelena otapala. Posljednjih 10 godina sustavno se bavi istraživanjem primjene prirodnih eutektičnih otapala kao novih ekološki prihvatljivih otapala za ekstrakciju bioaktivnih spojeva iz različitih sirovina biljnoga podrijetla,  biokatalizi te formulaciji lijekova. Rezultati znanstveno-istraživačkog rada prikazani su u 50 znanstvenih radova publikacijama i do sada su citirani preko 1600 puta. Sudjelovala je na više od 30 međunarodnih i  domaćih znanstvenih kongresa.

 

Tamara Jakovljević, tajnica

rođena je 06.09.1974. u Zagrebu gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje u V. gimnaziji (Prirodoslovno – matematička gimnazija). Nakon mature 1993., upisuje Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer biokemijsko inženjerstvo gdje je stekla akademske titule dipl. ing., mr. sc. i dr. sc. iz Biokemijskog inženjerstva. Doktorsku disertaciju pod naslovom“Assessing the fluxes of ions from atmosphere to the lowland forest ecosystem of Croatia following UN-ECE ICP Forests methodologies “ ( Procjena tijeka iona iz atmosferskih oborina u nizinski šumski ekosustav Hrvatske prema UN-ECE ICP Forests metodologiji) izradila je  u Talijanskom nacionalnom  institutu za istraživanja ekosustava u Laboratorij za kemijsku analizu vode, Verbania Pallanza, Italija.

Zaposlena je u Hrvatskom šumarskom institutu kao voditeljica laboratorija za fizikalno-kemijska ispitivanja i znanstveni je savjetnik u Zavodu za ekologiju šuma.

Od 2003. aktivno sudjeluje u Međunarodnom programu za procjenu i motrenje utjecaja zračnog onečišćenja na šume (ICP Forests). Član je ekspertne skupine međunarodnog programa ICP Forests-a za atmosferska taloženja i radne skupine za kontrolu i osiguranje kvalitete u europskim laboratorijma.

Voditelj je i suradnik je na nacionalnim i međunarodnim znanstvenim projektima  Područje njene znanstveno-istraživačke djelatnosti vezane uz kemiju okoliša, monitoring okoliša, kemija okoliša, učinci onečišćenja na ekosustave, praćenje i učinci atmosferskog taloženja i ozona na šume, istraživanja vezana uz biogeokemijski ciklus elemenata.

Koordinatororica je Međulaboratorijskih usporedbi tla unutar UN – ECE ICP Forests programa. Zamjenik je koordinatora u međunarodnoj organizaciji Unit 8.04.03 “Atmopsfreric deposion, soil and niutrient cycle”. Predsjednica i dopredsjednica znanstvenih i organizacijskih odbora više međunarodnih znanstvenih skupova. Ocjenitelj je Hrvatske akreditacijske agencije za akreditacijsku shemu ispitni laboratoriji prema ISO 17025.  Aktivno se služi engleskim i talijanski jezikom te pasivno španjolskim i francuskim jezikom.